Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning ابرنج
View (ابرنج) in Kamanak, meaning and translation ابرنج in dictionaries, word analysis, photo (ابرنج) What are similar words and phrases ابرنج
Dictionaries
[ اَ رَ ] (اِ) برنج کابلی .

Meaning ( ابرنج ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
و واقع‌ شد چون‌ شتران‌ از نوشیدن‌ باز ایستادند که‌ آن‌ مرد حلقهٔ طلای‌ نیم‌ مثقال‌ وزن‌، و دو ابرنجین‌ برای‌ دستهایش‌، که‌ ده‌ مثقال‌ طلا وزن‌ آنها بود، بیرون‌ آورد ,
و واقع‌ شد که‌ چون‌ آن‌ حلقه‌ و ابرنجینها را بر دستهای‌ خواهر خود دید، و سخنهای‌ خواهر خود، رفقه‌ را شنید که‌ می‌گفت‌ آن‌ مرد چنین‌ به‌ من‌ گفته‌ است‌، به‌ نزد وی‌ آمد. و اینک‌ نزد شتران‌ به‌ سر چشمه‌ ایستاده‌ بود. ,
و از او پرسیده‌، گفتم‌: "تو دختر کیستی‌؟" گفت‌: "دختر بَتُوئیل‌ بن‌ ناحور که‌ مِلکَه‌، او را برای‌ او زایید." پس‌ حلقه‌ را در بینی‌ او، و ابرنجین‌ها را بر دستهایش‌ گذاشتم‌. ,
پس نهاد آنجا دو دست ابرنجنش ,
بر سر آن نه دو دست ابرنجنم ,
گفت دست ابرنجنم ای نامدار ,
میندیدم این دو دست ابرنجنم ,