Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning ابسال
View (ابسال) in Kamanak, meaning and translation ابسال in dictionaries, word analysis, photo (ابسال) What are similar words and phrases ابسال
Dictionaries
1. [ اِ ] (ع مص ) گرو کردن . به گرو دادن .
به هلاک سپردن .
حرام کردن چیزی .
دل نهادن بر.
پختن و خشک کردن غوره ٔخرما.
به معرض نهادن . عرضه کردن .
در خذلان گذاشتن . (زوزنی ). بخواری گذاشتن .

Meaning ( ابسال ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
سال او از بیست کم ابسال نام ,
شاه چون دایه گرفت ابسال را ,
خاطر ابسال چیدن خواست اش ,
شاهدی پر عشوه بود ابسال نیز ,
کرد در وی عشوه ابسال کار ,
چون سلامان مایل ابسال شد ,
طالع ابسال فر خفال شد ,
چون سلامان شد حریف ابسال را ,
مهر ابسال از درون او نکند ,
گشت با ابسال در بیشه مقیم ,
کو به ابسال و وصالش آرمید ,
تا ز ابسال اش به کلی بازداشت ,
روی با ابسال در صحرا نهاد ,
همتش بر کشتن ابسال بود ,
واندر او ابسال را چون خس بسوخت ,