Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning اتات
View (اتات) in Kamanak, meaning and translation اتات in dictionaries, word analysis, photo (اتات) What are similar words and phrases اتات
Dictionaries
1. [ اَ] (اِخ ) نام کوهی .
از اعلام زنان عرب از جمله نام مادر قیس بن ضرار از قبیله ٔ بکربن وائل .

Meaning ( اتات ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
و خدا گفت‌: «زمین‌ نباتات‌ برویاند، علفی‌ که‌ تخم‌ بیاورد و درخت‌ میوه‌ای‌ که‌ موافق‌ جنس‌ خود میوه‌ آورد که‌ تخمش‌ در آن‌ باشد، بر روی‌ زمین‌.» و چنین‌ شد. ,
و زمین‌ نباتات‌ را رویانید، علفی‌ که‌ موافق‌ جنس‌ خود تخم‌ آورد و درخت‌ میوه‌داری‌ که‌ تخمش‌ در آن‌، موافق‌ جنس‌ خود باشد. و خدا دید که‌ نیکوست‌. ,
پشته‌هایش را سیراب می‌کنی و مرزهایش را پست می‌سازی. به بارشها آن را شاداب می‌نمایی. نباتاتش را برکت می‌دهی. ,
نباتات را برای بهایم می‌رویاند و سبزه‌ها را برای خدمت انسان، و نان را از زمین بیرون می‌آورد، ,
و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: «دست‌ خود را برای‌ ملخها بر زمین‌ مصر دراز کن‌، تا بر زمین‌ مصر برآیند، و همهٔ نباتات‌ زمین‌ را که‌ از تگرگ‌ مانده‌ است‌، بخورند.» ,
و روی‌ تمامی‌ زمین‌ را پوشانیدند، که‌ زمین‌ تاریک‌ شد و همهٔ نباتات‌ زمین‌ و همهٔ میوهٔ درختان‌ را که‌ از تگرگ‌ باقی‌ مانده‌ بود، خوردند، به‌ حدی‌ که‌ هیچ‌ سبزی‌ بر درخت‌ و نبات‌ صحرا در تمامی‌ زمین‌ مصر نماند. ,
زیرا خداوند به‌ من‌ چنین‌ گفته‌ است‌ که‌ من‌ خواهم‌ آرامید و از مکان‌ خود نظر خواهم‌ نمود. مثل‌ گرمای‌ صاف‌ بر نباتات‌ و مثل‌ ابر شبنم‌ دار در حرارت‌ حصاد. ,
مردگان‌ تو زنده‌ خواهند شد و جسدهای‌ من‌ خواهند برخاست‌. ای‌ شما که‌ در خاک‌ ساکنید بیدار شده‌، ترنّم‌ نمایید! زیرا که‌ شبنم‌ تو شبنم‌ نباتات‌ است‌. و زمین‌ مردگان‌ خود را بیرون‌ خواهد افکند. ,
زیرا چنانکه‌ زمین‌، نباتات‌ خود را می‌رویاند و باغ‌، زرع‌ خویش‌ را نمّو می‌دهد، همچنان‌ خداوند یهوه‌ عدالت‌ و تسبیح‌ را پیش‌ روی‌ تمامی‌ امّت‌ها خواهد رویانید. ,
و تو را مثل‌ نباتاتِ صحرا بسیار افزودم‌ تا نمّو کرده‌، بزرگ‌ شدی‌ و به‌ زیبایی‌ کامل‌ رسیدی‌. پستانهایت‌ برخاسته‌ و مویهایت‌ بلند شد، لیکن‌ برهنه‌ و عریان‌ بودی‌. ,
و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: «دست‌ خود را به‌ سوی‌ آسمان‌ دراز کن‌، تا در تمامی‌ زمین‌ مصر تگرگ‌ بشود، بر انسان‌ و بر بهایم‌ و بر همهٔ نباتات‌ صحرا، در کل‌ ارض‌ مصر.» ,
و در تمامی‌ زمین‌ مصر، تگرگ‌ آنچه‌ را که‌ در صحرا بود، از انسان‌ و بهایم‌ زد. و تگرگ‌ همهٔ نباتات‌ صحرا را زد، و جمیع‌ درختان‌ صحرا را شکست‌. ,
و آن‌ شهرها، و تمام‌ وادی‌، و جمیع‌ سکنهٔ شهرها و نباتات‌ زمین‌ را واژگون‌ ساخت‌. ,
تعلیم‌ من‌ مثل‌ باران‌ خواهد بارید، و کلام‌ من‌ مثل‌ شبنم‌ خواهد ریخت‌. مثل‌ قطره‌های‌ باران‌ بر سبزهٔ تازه‌، و مثل‌ بارشها بر نباتات‌. ,
از نفایس‌ محصولات‌ آفتاب‌ و از نفایس‌ نباتات‌ ماه‌؛ ,
تو چه دانی تا نباتات از چه رست ,