Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning القناب
View (القناب) in Kamanak, meaning and translation القناب in dictionaries, word analysis, photo (القناب) What are similar words and phrases القناب
Dictionaries
1. [ اَ ق َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان اجارود. بخش گرمی شهرستان اردبیل در 12 هزارگزی شمال خاوری بخش گرمی و 7 هزارگزی شوسه ٔ گرمی - بیله سوار. جلگه و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 199 تن شیعه ٔ ترکی زبانند. آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوبات، و شغل اهالی زراعت و گله داری است راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

Meaning ( القناب ) In Dehkhoda Dictionary