Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning انتیموان
View (انتیموان) in Kamanak, meaning and translation انتیموان in dictionaries, word analysis, photo (انتیموان) What are similar words and phrases انتیموان
Dictionaries
1. [ اَ ] (فرانسوی، اِ) عنصری است درخشان متمایل برنگ آبی، دارای خواص فلزی و شبه فلزی (نافلزی ). با هیدروژن گازی سمی تشکیل میدهد، همچنین با اکسیژن، گوگرد و فسفر به آسانی ترکیب میشود. بهنگام انجماد منبسط میشود، علامت اختصاری آن Sb، وزن مخصوصش 6/8 است و در 630 درجه ذوب میشود. (از کتب شیمی رسمی ). اثمد. توتیا. کحل حجر. (یادداشت مؤلف ).

Meaning ( انتیموان ) In Dehkhoda Dictionary