Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning بازیانی
View (بازیانی) in Kamanak, meaning and translation بازیانی in dictionaries, word analysis, photo (بازیانی) What are similar words and phrases بازیانی
Dictionaries
1. (اِخ ) دهی است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه در 13 هزارگزی جنوب کوزران و 3 هزارگزی کاکیها و در دامنه واقع است . ناحیه ای است سردسیر و 80 تن سکنه دارد. آب آن از چاه تأمین میشود و محصول عمده ٔ آن غلات و حبوبات و دیم کاری و لبنیات و شغل مردمش زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

Meaning ( بازیانی ) In Dehkhoda Dictionary