Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning بخشه
View (بخشه) in Kamanak, meaning and translation بخشه in dictionaries, word analysis, photo (بخشه) What are similar words and phrases بخشه
Dictionaries
1. [ ب َ ش َ / ش ِ ] (اِ) حصه و بهره . (آنندراج ). بهره و حصه و قسمت و بخش . (ناظم الاطباء).

Meaning ( بخشه ) In Dehkhoda Dictionary

Use in dialogues & International Phonetic
‌چقدر لذت‌بخشه که انسان، بیچاره باشه، محکوم به مرگ باشه، اما دوستش داشته باشن
tʃeqædr lezzætbæxʃe ke ʔensɑn bitʃɑre bɑʃe mæhkum be mærg bɑʃe ʔæmmɑ duseʃ dɑʃte bɑʃæn
تحقیقات اون کاملاً رضایت‌بخشه
tæhqiqɑte ʔun kɑmelæn rezɑyætbæxʃe
علتش اینه که اگه مایکل همه چیو از زبون نانسی بشنوه، حتماً بی‌گناهی و بی‌اطلاعی‌ خودش هم بازگو می‌کنه و اگه اونها به طرف هم برگردن، حتماً مایکل منو می‌بخشه
ʔellæteʃ ʔine ke ʔæge mɑykel hæme tʃizo ʔæz zæbune nɑnsi beʃnæve hætmæn bigonɑhiyo biʔettelɑʔiye xodeʃæm bɑzgu mikone væ ʔæge ʔunɑ be tæræfe hæm bærgærdæn hætmæn mɑykel mæno mibæxʃe
Use in text
از عاقلا مگیره مبخشه به جاهلا ,