Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning بیغول
View (بیغول) in Kamanak, meaning and translation بیغول in dictionaries, word analysis, photo (بیغول) What are similar words and phrases بیغول
Dictionaries
[ ] (اِ) تخم کتان . (فهرست مخزن الادویه ).

Meaning ( بیغول ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
در این بیغوله بیحاصل بمانده ,
دو روزی اندر این بیغوله باشیم ,
دمی شادان دمی بیغوله باشیم ,
از این بیغوله ما آخر رباید ,
نمیدانم در این بیغوله ره یافت ,
که بیرون آیم از بیغوله دریافت ,
در این بیغوله جانم رفت از تن ,
تو ماندستی در این بیغوله تنها ,
که باشی اندر این بیغوله محرم ,
شد زبیغوله بوم جانب باغ ,
اندر این بیغوله جان می آمدی بر سر مرا ,
وامروز در این پلید بیغوله ,
شد ز بیغوله بوم جانب باغ ,
زهر بیغوله و باغی نوای مطربی بر شد ,
کشید این ز بیغوله فقر رخت ,
پی به بیغوله نابود برد ,