Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning خلوط
View (خلوط) in Kamanak, meaning and translation خلوط in dictionaries, word analysis, photo (خلوط) What are similar words and phrases خلوط
Dictionaries
1. [ خ َ ] (ع ص ) مخلوطکننده . آمیزنده . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ).
(اِمص ) امتزاج . (منتهی الارب ).

Meaning ( خلوط ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
و هدیهٔ او یک‌ طَبَقِ نقره‌ بود که‌ وزنش‌ صد و سی‌ مثقال‌ بود، و یک‌ لگن‌ نقره‌، هفتاد مثقال‌ به‌ مثقال‌ قدس‌ که‌ هر دوی‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط شده‌ با روغن‌ بود بجهت‌ هدیهٔ آردی‌. ,
و هدیه‌ای‌ که‌ او گذرانید یک‌ طبق‌ نقره‌ بود که‌ وزنش‌ صد و سی‌ مثقال‌ بود، و یک‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوی‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدیهٔ آردی‌. ,
هدیهٔ او یک‌ طبق‌ نقره‌ که‌ وزنش‌ صد و سی‌ مثقال‌ بود، و یک‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوی‌ آنها پر از آرد نرم‌مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدیهٔ آردی‌. ,
هدیهٔ او یک‌ طبق‌ نقره‌ که‌ وزنش‌ صد و سی‌ مثقال‌ بود، و یک‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوی‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدیهٔ آردی‌. ,
هدیهٔ او یک‌ طبق‌ نقره‌ که‌ وزنش‌ صد و سی‌ مثقال‌ بود، و یک‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوی‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدیه‌ آردی‌. ,
هدیهٔ او یک‌ طبق‌ نقره‌ که‌ وزنش‌ صد و سی‌ مثقال‌ بود، و یک‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌،موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوی‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط‌ با روغن‌ بجهت‌ هدیهٔ آردی‌. ,
هدیهٔ او یک‌ طبق‌ نقره‌ که‌ وزنش‌ صد و سی‌ مثقال‌ بود، و یک‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوی‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط‌ با روغن‌ بجهت‌ هدیهٔ آردی‌. ,
هدیهٔ او یک‌ طبق‌ نقره‌ که‌ وزنش‌صد و سی‌ مثقال‌ بود و یک‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوی‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌، بجهت‌ هدیهٔ آردی‌. ,
هدیهٔ او یک‌ طبق‌ نقره‌ که‌ وزنش‌ صد و سی‌ مثقال‌ بود، و یک‌ لگن‌ نقره‌، هفتاد مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوی‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط‌ با روغن‌ بجهت‌ هدیهٔ آردی‌. ,
هدیهٔ او یک‌ طبق‌ نقره‌ که‌ وزنش‌ صد و سی‌ مثقال‌ بود، و یک‌ لگن‌ نقره‌، هفتاد مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌؛ هردوی‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدیهٔ آردی‌. ,
هدیهٔ او یک‌ طبق‌ نقره‌ که‌ وزنش‌ صد و سی‌ مثقال‌ بود، و یک‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هردوی‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدیهٔ آردی‌. ,
و گاوی‌ جوان‌ و هدیهٔ آردی‌ آن‌، یعنی‌ آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بگیرند، و گاو جوان‌ دیگر بجهت‌ قربانی‌ گناه‌ بگیر. ,
آنگاه‌ کسی‌ که‌ هدیهٔ خود را می‌گذراند، برای‌ هدیهٔ آردی‌ یک‌ عشر ایفهٔ آرد نرم‌ مخلوط شده‌ با یک‌ ربع‌ هین‌ روغن‌ بجهت‌ خداوند بگذراند. ,
و اموال یتیمان را (هنگامی که به حد رشد رسیدند) به آنها بدهید! و اموال بد (خود) را، با اموال خوب (آنها) عوض نکنید! و اموال آنان را همراه اموال خودتان (با مخلوط کردن یا تبدیل نمودن) نخورید، زیرا این گناه بزرگی است! ,
او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد؛ یکی گوارا و شیرین، و دیگر شور و تلخ؛ و در میان آنها برزخی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند (گویی هر یک به دیگری می‌گوید:) دور باش و نزدیک نیا! ,
یا کسی که زمین را مستقرّ و آرام قرار داد، و میان آن نهرهایی روان ساخت، و برای آن کوه‌های ثابت و پابرجا ایجاد کرد، و میان دو دریا مانعی قرار داد (تا با هم مخلوط نشوند؛ با این حال) آیا معبودی با خداست؟! نه، بلکه بیشتر آنان نمی‌دانند (و جاهلند)! ,