Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning خوره مک
View (خوره مک) in Kamanak, meaning and translation خوره مک in dictionaries, word analysis, photo (خوره مک) What are similar words and phrases خوره مک
Dictionaries
1. [ خ ُ رَ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان طبس مسینای بخش درمیان شهرستان بیرجند، واقع در جنوب خاوری درمیان سر راه شوسه ٔ بیرجند به دزج . این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای گرمسیری و 125 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات، شغل اهالی زراعت و مالداری . راه اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

Meaning ( خوره مک ) In Dehkhoda Dictionary