Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning خیره خیره
View (خیره خیره) in Kamanak, meaning and translation خیره خیره in dictionaries, word analysis, photo (خیره خیره) What are similar words and phrases خیره خیره
Dictionaries
1. [ رَ / رِ رَ / رِ ] (ق مرکب )بیهوده . بی جهت . بی تقریب . بی دلیل بی علت :
ای کرده خیره خیره ترا حیران
چون خویشتن معطل و حیرانی .
ناصرخسرو.
چون نخواهی کت ز دیگر کس جگرخسته شود
دیگران را خیره خیره دل چرا باید خلید.
ناصرخسرو.
خیرزاد تو است در طلبش
خیره خیره چرا کنی تأخیر.
ناصرخسرو.
ور جهان پر شداز مگس منداز
بر مگس خیره خیره تیر خدنگ .
ناصرخسرو.
(ص مرکب ) پررو. خیره سر. جسور. شوخ چشم . خیره خیر.
شوخ شوخ . خیره خیر.
تیره و تاریک . خیره خیر.

Meaning ( خیره خیره ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند، و صاعقه آنان را فراگرفت در حالی که (خیره خیره) نگاه می‌کردند (بی‌آنکه قدرت دفاع داشته باشند)! ,