Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning خیریت
View (خیریت) in Kamanak, meaning and translation خیریت in dictionaries, word analysis, photo (خیریت) What are similar words and phrases خیریت
Dictionaries
1. [ خ َی ْ ری ْ ی َ ] (ع مص جعلی ) خوبی . بهبود. سلامت . عافیت . (ناظم الاطباء). نیکویی : امیر خالی کرد با خواجه ... و گفت حدیث بوسهل تمام شد و خیریت بود که مرد نمیگذاشت که صلاحی پیدا آید. (تاریخ بیهقی ). ایزد عزوجل خیر و خیریت بدین حرکت مقرون کناد. (تاریخ بیهقی ).
خلاص . رستگاری . امنیت . (ناظم الاطباء).

Meaning ( خیریت ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
و خداوند به‌ من‌ گفت‌: «برای‌ خیریت‌ این‌ قوم‌ دعا منما! ,
و ایشان‌ را یک‌ دل‌ و یک‌ طریق‌ خواهم‌ داد تا به‌ جهت‌ خیریت‌ خویش‌ و پسران‌ خویش‌ که‌ بعد از ایشان‌ خواهند بود همیشه‌ اوقات‌ از من‌ بترسند. ,
ارمیا در جواب‌ گفت‌: «تو را تسلیم‌ نخواهند کرد. مستدعی‌ آنکه‌ کلام‌ خداوند را که‌ به‌ تو می‌گویم‌ اطاعت‌ نمایی‌ تا تو را خیریت‌شود و جان‌ تو زنده‌ بماند. ,
پس‌ بگو که‌ تو خواهر من‌ هستی‌ تا به‌ خاطر تو برای‌ من‌ خیریت‌ شود و جانم‌ بسبب‌ تو زنده‌ ماند.» ,
و اوامر خداوند و فرایض‌ او را که‌ من‌ امروز تو را برای‌ خیریتت‌ امر می‌فرمایم‌، نگاه‌ داری‌. ,
ابداً در تمامی‌ عمرت‌ جویای‌ خیریت‌ و سعادت‌ ایشان‌ مباش‌. ,
و آن‌ مرد بر وی‌ چشم‌ دوخته‌ بود و سکوت‌ داشت‌، تا بداند که‌ خداوند ، سفر او را خیریت‌اثر نموده‌ است‌ یا نه‌. ,
او به‌ من‌ گفت‌: "یهوه‌ که‌ به‌ حضور او سالک‌ بوده‌ام‌، فرشتهٔ خود را با تو خواهد فرستاد، و سفر تو را خیریت‌اثر خواهد گردانید، تا زنی‌ برای‌ پسرم‌ از قبیله‌ام‌ و از خانهٔ پدرم‌ بگیری‌. ,
به چیزی کزآن چیزخیریت نیست ,
درک خیریت وجود نهاد ,
درک خیریت اختیار بود ,