Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning راحت یافتن
View (راحت یافتن) in Kamanak, meaning and translation راحت یافتن in dictionaries, word analysis, photo (راحت یافتن) What are similar words and phrases راحت یافتن
Dictionaries
1. [ ح َ ت َ ] (مص مرکب ) آسوده شدن . (آنندراج ). آسایش یافتن :
پزشکی چون کنی دعوی که هرگز
نیابد راحت از بیمار بیمار.
ناصرخسرو.

Meaning ( راحت یافتن ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
سیرشدگان، خویشتن را برای نان اجیر ساختند و کسانی که گرسنه بودند، استراحت یافتند؛ بلکه زن نازا هفت فرزند زاییده است، و آنکه اولاد بسیار داشت، زبون گردیده. ,