Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning رزجرد
View (رزجرد) in Kamanak, meaning and translation رزجرد in dictionaries, word analysis, photo (رزجرد) What are similar words and phrases رزجرد
Dictionaries
1. [ رَ ج ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان قزوین . سکنه ٔ آن 993 تن . آب آنجا از چشمه . محصولات عمده ٔ آن غلات و بنشن و پنبه و انگور و بادام . از آثار قدیم آنجا محل معروف به هفت چشمه در این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
2. [ رَ ج ِ ] (اِخ ) نام یکی از دیه های ساوه . رجوع به ترجمه ٔ تاریخ قم ص 116 و 140 شود.

Meaning ( رزجرد ) In Dehkhoda Dictionary