Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning رودبارکنار
View (رودبارکنار) in Kamanak, meaning and translation رودبارکنار in dictionaries, word analysis, photo (رودبارکنار) What are similar words and phrases رودبارکنار
Dictionaries
1. [ ک ِ / ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گلیجان شهرستان شهسوار واقع در7هزارگزی جنوب غربی شهسوار و یک هزارگزی راه فرعی شهسوار به سلیمان آباد. منطقه ای است جلگه ای و هوایی معتدل و مرطوب دارد. سکنه ٔ آن 190تن است . آب آن از رودخانه ٔ تیرم تأمین میشود. محصولش برنج و مرکبات، و شغل مردم زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

Meaning ( رودبارکنار ) In Dehkhoda Dictionary