Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning رودراوری
View (رودراوری) in Kamanak, meaning and translation رودراوری in dictionaries, word analysis, photo (رودراوری) What are similar words and phrases رودراوری
Dictionaries
1. [ وَ ](اِخ ) رجوع به ابوشجاع روذراوری محمدبن حسین شود.
2. [ وَ ] (ص نسبی ) نسبت است به رودراور که ناحیه ای است از نواحی همدان، و جماعتی از اهل علم بدانجا منسوب هستند. (از اللباب فی تهذیب الانساب ).
3. [ وَ ] (اِخ ) حمزةبن احمدبن حسین بن سعیدبن علی بن فضل رودراوری مکنی به ابوطاهر صوفی حافظ. از کثیر استماع حدیث کرد و در طلب حدیث سفرها پیمود و از احمدبن خلف و جمع دیگر حدیث شنید و بسال پانصدوده و اندی درگذشت . (از اللباب فی تهذیب الانساب ).

Meaning ( رودراوری ) In Dehkhoda Dictionary