Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning روزه داشت
View (روزه داشت) in Kamanak, meaning and translation روزه داشت in dictionaries, word analysis, photo (روزه داشت) What are similar words and phrases روزه داشت
Dictionaries
1. [ زَ / ز ] (مص مرکب مرخم ) روزه داشتن :
مسلم کسی را بود روزه داشت
که درمانده ای را دهد نان و چاشت .
(بوستان ).
و رجوع به روزه داشتن شود.

Meaning ( روزه داشت ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
روزه داشته، جان خود را مثل اشک ریختهام. و این برای من عار گردیده است. ,
زانوهایم از روزه داشتن می‌لرزد و گوشتم از فربهی کاهیده می‌شود. ,
و چون چهل شبانه‌روز روزه داشت، آخر گرسنه گردید. ,
و در مِصْفَه جمع شدند و آب کشیده، آن را به حضور خداوند ریختند، و آن روز را روزه داشته، در آنجا گفتند که «بر خداوند گناه کرده ایم.» و سموئیل بنی اسرائیل را در مِصْفَه داوری نمود. ,
چند روز معدودی را (باید روزه بدارید!) و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر را (روزه بدارد) و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت‌فرساست؛ (همچون بیماران مزمن، و پیرمردان و پیرزنان،) لازم است کفّاره بدهند: مسکینی را اطعام کنند؛ و کسی که کارِ خیری انجام دهد، برای او بهتر است؛ و روزه داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید! ,
خلق گفتندش که روزه داشتی ,
ز بیم زن ارچه دهان روزه داشت ,