Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning زبدیا
View (زبدیا) in Kamanak, meaning and translation زبدیا in dictionaries, word analysis, photo (زبدیا) What are similar words and phrases زبدیا
Dictionaries
1. [ زَ ب َ ] (اِخ ) کاهنی از بنی امیر که پس از بازگشت از بابل با زنی بیگانه ازدواج کرد. (از دائرة المعارف بستانی ).
2. [ زَ ب َ ] (اِخ ) یکی از بنی لاوی که درروزگار پادشاهی یهوشافاط او را برای تعلیم دین در شهرهای یهودا فرستادند. (از دائرة المعارف بستانی ).
3. [ زَ ب َ ] (اِخ ) ابن میخائیل . از بنی شفاتیاء وی با 80 تن از عشیره ٔ خویش، همراه عزرا بازگشت . (از دائرة المعارف بستانی ).
4. [ زَ ب َ ] (اِخ ) ابن یروحام . از بطن بنیامین . و هنگامی که داود به صقلغ پناه آورداین زبدیا بدو پیوست . (از دائرة المعارف بستانی ).
5. [ زَب َ ] (اِخ ) ابن یشمعئیل . رئیس خاندان یهودا در روزگار یهوشافاط. وی با کاهنی به نام «امریا» به ریاست لاویان و حل و فصل اختلافات آنان در امور مذهبی و اجتماعی برگزیده شد. و گاه نیز وظیفه داشت به دعاوی استینافی لاویان رسیدگی کند. (از دائرة المعارف بستانی ).

Meaning ( زبدیا ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
از بنی‌شفطیا، زبدیا ابن‌ میکائیل‌ و با او هشتاد نفر از ذکور. ,