Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning شبانه روز
View (شبانه روز) in Kamanak, meaning and translation شبانه روز in dictionaries, word analysis, photo (شبانه روز) What are similar words and phrases شبانه روز
Dictionaries
1. [ ش َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) شب و روز. (فرهنگ نظام ). شبان روز. بیست و چهار ساعت . یک شب و یک روز. (از ناظم الاطباء). شباروز.
(ق مرکب ) همیشه . علی الاتصال . مداوم . (ناظم الاطباء). علی الدوام .

Meaning ( شبانه روز ) In Dehkhoda Dictionary

1. ( ~ .) (اِمر.) 1 - شب و روز، بیست و چهار ساعت ، یک شب و یک روز. 2 - همیشه ، علی الاتصال

Meaning ( شبانه روز ) In Moein Dictionary

Use in text
عرض کرد: «پروردگارا! نشانه‌ای برای من قرار ده!» فرمود: «نشانه تو این است که سه شبانه روز قدرت تکلّم (با مردم) نخواهی داشت؛ در حالی که زبانت سالم است!» ,
آنها آهسته با هم گفتگو می‌کنند؛ (بعضی می‌گویند:) شما فقط ده (شبانه روز در عالم برزخ) توقّف کردید! (و نمی‌دانند چقدر طولانی بوده است!) ,
هفت شبانه روز سلطان بایزید ,