Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning عباس هزارآباد
View (عباس هزارآباد) in Kamanak, meaning and translation عباس هزارآباد in dictionaries, word analysis, photo (عباس هزارآباد) What are similar words and phrases عباس هزارآباد
Dictionaries
1. [ ع َب ْ با هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش صفی آباد شهرستان سبزوار. واقع در 12هزارگزی شمال خاوری صفی آباد و 10هزارگزی خاور اتومبیل رو راه صفی آباد به بام . ناحیه ای است کوهستانی . هوای آن معتدل است و 254 تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین میشود. محصولات آن غلات، زیره و بنشن است . اهالی به کشاورزی اشتغال دارند.راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).

Meaning ( عباس هزارآباد ) In Dehkhoda Dictionary