Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning عجایب
View (عجایب) in Kamanak, meaning and translation عجایب in dictionaries, word analysis, photo (عجایب) What are similar words and phrases عجایب
Dictionaries
1. [ ع َ ی ِ ] (ع ص، اِ) عَجائب . شگفتیها :
کسی کاین پر عجایب صنع و قدرت را نمی بیند
سزد گر مرد بینا جز که نابیناش نشمارد.
ناصرخسرو.
دیدن عجایب و شنیدن غرایب . (گلستان ).
رجوع به عَجَب و عجائب شود.

Meaning ( عجایب ) In Dehkhoda Dictionary

1. (عَ یِ) [ ع . عجائب ] (ص .) جِ عجیب ؛ چیزهای شگفت آور و بدیع

Meaning ( عجایب ) In Moein Dictionary

Use in text
که‌ اعمال‌ عظیم‌ و بی‌قیاس‌ می‌کند و عجایب‌ بی‌شمار؛ ,
خداوند را به‌ تمامی دل‌ حمد خواهم گفت‌؛ جمیع‌ عجایب‌ تو را بیان‌ خواهم کرد. ,
تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم. ,
کیست‌ مانند تو ای‌ خداوند در میان‌ خدایان‌؟ کیست‌ مانند تو جلیل‌ در قدوسیت‌؟ تو مهیب‌ هستی‌ در تسبیح‌ خود و صانع‌ عجایب‌! ,
پس‌ دست‌ خود را دراز خواهم‌ کرد، و مصر را به‌ همهٔ عجایب‌ خود که‌ در میانش‌ به‌ ظهور می‌آورم‌ خواهم‌ زد، و بعد از آن‌ شما را رها خواهد کرد. ,
درین بحر عجایب راز بگشاد ,
بگفتار عجایب در پریدم ,
عجایب نامشان در آفرینش ,
عجایب جوهری جانا ندانم ,
عجایب جوهری جانا چه گویم ,
این عجایب بین که یکتا گوهری ,
وین عجایب تر که چون این هشت با من یار کرد ,
از عجایب خیمه شان با شد چو دریا وقت موج ,
در آن بیابان منزلگهی عجایب بود ,
همی ندیدم من این عجایبست و عبر ,
وین عجایب بود ز مرد جوان ,