Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning قوب
View (قوب) in Kamanak, meaning and translation قوب in dictionaries, word analysis, photo (قوب) What are similar words and phrases قوب
Dictionaries
1. [ ق َ ] (ع مص ) گریختن .
نزدیک آمدن . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). از اضداد است .
زمین کندن .
شکافتن مرغ بیضه را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).

2. (ع اِ) چوزه ٔ مرغ . (فهرست مخزن الادویه ). چوزه . (منتهی الارب ). جوجه . فَرخ . (از اقرب الموارد). ج، اقواب . و به همین معنی است این مثل : تخلصت قائبة من قوب او قابة من قوب ؛ یعنی بیضه از چوزه جدا شد. در حق شخصی گویند که از صاحب وحریف خود جدا گردد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
بچه ٔ سگ آبی . (فهرست مخزن الادویه ).
- ام قوب ؛ داهیه و بلا. (از اقرب الموارد).

3. [ ق ُ وَ ] (ع اِ) پوست بیضه . (منتهی الارب ). قشورالبیض . (اقرب الموارد). قشرالبیض وبه فارسی پوست سخت تخم مرغ . (فهرست مخزن الادویه ).

Meaning ( قوب ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
و بعد از آن‌، برادرش‌ بیرون‌ آمد و پاشنهٔ عیسو را به‌ دست‌ خود گرفته‌ بود و او را یعقوب‌ نام‌ نهادند. و درحین‌ ولادت‌ ایشان‌، اسحاق‌، شصت‌ ساله‌ بود. ,
و آن‌ دو پسر، نمو کردند، و عیسو صیادی‌ ماهر، و مرد صحرایی‌ بود. و اما یعقوب‌، مرد ساده‌ دل‌ و چادرنشین‌. ,
قائن‌ به‌ خداوند گفت‌:«عقوبتم‌ از تحملم‌ زیاده‌ است‌. ,
و ابراهیم و یعقوب (در واپسین لحظات عمر،) فرزندان خود را به این آیین، وصیت کردند؛ (و هر کدام به فرزندان خویش گفتند:) «فرزندان من! خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده است؛ و شما، جز به آیین اسلام [= تسلیم در برابر فرمان خدا] از دنیا نروید!» ,
آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: «پس از من، چه چیز را می‌پرستید؟» گفتند: «خدای تو، و خدای پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم.» ,
بحق خضر و با الیاس و یعقوب ,
بحق یوسف و اسباط و یعقوب ,
تویی یعقوب نابینا چرایی ,
هم خراسان را ستد یعقوب لیث رویگر ,
ز بیت الحزن همچو یعقوب محزون ,
چو نامور پدر خویش میر ابو یعقوب ,
خلافت تو رانده ست یعقوبیانرا ,
خانه یعقوبیان وخانه مامونیان ,
مکن در عقوبتگرایی شتاب ,
چه شد حال یعقوب و یوسف کجاست ,
زد از کوه هدی گلبانگ یعقوب ,