Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning مراقبت
View (مراقبت) in Kamanak, meaning and translation مراقبت in dictionaries, word analysis, photo (مراقبت) What are similar words and phrases مراقبت
Dictionaries
1. [ م ُ ق َ / ق ِ ب َ ] (ازع اِمص ) مراقبة در تمام معانی . رجوع به مراقبة و نیز مراقبه شود.
مواظبت : چون صاحب رای بر این نسق به مراقبت احوال خود پرداخت در همه ٔ اوقات گزاردن کارها در قبضه ٔ تصرف خود تواند داشت . (کلیله و دمنه ). دو طرف در اکرام ایشان مراقبت نمود یکی رعایت حقوق تاش ... (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 75).
حراست . نگهبانی . حفاظت . حفظ : در مراقبت حق به لائمه ٔ خلق و گفت و گوی لشکر التفات ننماید. (المعجم، از فرهنگ فارسی معین ).
چشم داشت . (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). رجوع به مراقبة شود.
(در اصطلاح نجوم ) طلوع کردن رقیب کوکبی افقی از مشرق به هنگامی که این کوکب در مغرب غروب کند. (المعجم، ص 48).
(در اصطلاح عرفا) مراقبت نگاه داشتن دل است از بدی ها؛ برخی گفته اند مراقبت آن است که بدانی که آفریدگار عز اسمه بر هر چیزی توانا و قادر است ؛ و نیز گفته اند: حقیقت مراقبت آن است که خدای را به نحوی پرستش کنی که گوئی او در برابر دیدگان تو حاضر و ناظر است و اگر تو اورا نمی بینی او ترا می بیند. بعضی از اهل اشارت گفته اند که : مراقبت دو گونه است : یکی مراقبت عام است و آن ترس از خدای تعالی است دیگری مراقبت خاص است که امیدواری است به خدا. (از خلاصة السلوک ). و در اسرار الفاتحه آمده که : مراقبت عبارت است از مراعات سر به ملاحظه ٔ حق . ابراهیم خواص گوید: مراقبت خلوص باطن است باخدای تعالی در آشکار و پنهان . دیگری گوید: مراقبت بیرون شدن نفس است از حول و قوه ٔ خود و انتظار لطف و رضای او داشتن و روی بازگردانیدن از غیر او. (از کشاف اصطلاحات فنون ). مراقبة: استدامة علم العبد باطلاع الرب علیه فی جمیع احواله . (تعریفات ) : یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فروبرده و در بحر مکاشفت مستغرق گشته . (گلستان سعدی ).
(در اصطلاح عروض ) مراقبت آن است که سقوط یکی از دو حرف با ثبوت دیگری متلازمان باشند؛ یعنی دو حرف نه با هم ساقط شوند و نه باهم ثابت باشند، و این اسم از مراقبت کواکب افقی گرفته اند : و چون حقیقت مراقبت معلوم شد بدان که مراقبت قایم است میان یاء مفاعیلن و نون آن در نوع مسدس از بحر هزج اخرب، و خاص در این نوع بعد از مفعول یا مفاعیل آید به سقوط نون، یا مفاعلن آید به سقوط یاء؛ و در مسدس این نوع به هیچ وجه بعد از مفعول مفاعلین سالم نیاید. (از المعجم ص 48).

Meaning ( مراقبت ) In Dehkhoda Dictionary

1. (مُ قِ بَ) [ ع . مراقبة ] (مص . ل .) 1 - نگاهبانی . 2 - دیده بانی کردن

Meaning ( مراقبت ) In Moein Dictionary

Use in dialogues & International Phonetic
شنیدیم امیرشفق جوانی نیازمند اهدای قلب که سال‌ها تحت مراقبت و در لیست انتظار اهدای عضو قرار داشته در سه ماه قبل از این انتظار طولانی خسته و ناامید دست از انتظار می‌کشه تا با دوستان و نامزدش مهتاب باقیماندهٔ عمرش رو وقت‌گذرانی کنه و خوش بگذرونه
ʃenidim ʔæmirʃæfæq dʒævɑni niyɑzmænde ʔehdɑʔe qælb ke sɑlhɑ tæhte morɑqebæt væ dær liste ʔentezɑre ʔehdɑʔe ʔozv qærɑr dɑʃte dær se mɑhe qæbl ʔæz ʔin ʔentezɑre tulɑni xæste væ nɑʔomid dæst ʔæz ʔentezɑr mikeʃe tɑ bɑ dustɑn væ nɑmzædeʃ mæhtɑb bɑqimɑndeye ʔomreʃ ro væqtgozɑræni kone væ xoʃ begzærune
تو الان احتیاج زیادی به مراقبت پزشکی داری
to ʔælɑn ʔehtiyɑdʒe ziyɑdi be morɑqebæte pezeʃki dɑri
Use in text
پایهایم‌ را در کُنده‌ می‌گذارد و همه‌ راههایم‌ را مراقبت‌ می‌نماید. ,
و واقع‌ خواهد شد چنانکه‌ بر ایشان‌ برای‌ کندن‌ و خراب‌ نمودن‌ و منهدم‌ ساختن‌ و هلاک‌ کردن‌ و بلا رسانیدن‌ مراقبت‌ نمودم‌، به‌ همینطور خداوند می‌گوید بر ایشان‌ برای‌ بنا نمودن‌ و غرس‌ کردن‌ مراقب‌ خواهم‌ شد. ,
و چون فریسیان از او پرسیدند که ملکوت خدا کی می‌آید، او در جواب ایشان گفت، ملکوت خدا با مراقبت نمی‌آید ,
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (در برابر مشکلات و هوسها،) استقامت کنید! و در برابر دشمنان (نیز)، پایدار باشید و از مرزهای خود، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید! ,
و این کتابی است که ما آن را نازل کردیم؛ کتابی است پربرکت، که آنچه را پیش از آن آمده، تصدیق می‌کند؛ (آن را فرستادیم تا مردم را به پاداشهای الهی، بشارت دهی،) و تا (اهل) امّ‌القری [= مکّه‌] و کسانی را که گرد آن هستند، بترسانی! (یقین بدان) آنها که به آخرت ایمان دارند، و به آن ایمان می‌آورند؛ و بر نمازهای خویش، مراقبت می کنند! ,
در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفّل آنان [= مؤمنان‌] نبودند! ,