Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning مرکبان
View (مرکبان) in Kamanak, meaning and translation مرکبان in dictionaries, word analysis, photo (مرکبان) What are similar words and phrases مرکبان
Dictionaries
1. [ م ُ رَک ْ ک َ ] (اِ مرکب ) (تیره ٔ...) تیره ٔ کاسنی . دراصطلاح گیاه شناسی بزرگترین تیره از رستنیهای گلدار است و جنسهای مختلف آن بیش از ده هزار و تقریباً تمام آنها علفی هستند و کمتر در آنها درختی میتوان تشخیص داد. گلهای آنها در بالای ساقه ای قرار گرفته که منتهی به قسمتی به نام نهنج میشوند. در تمامی مرکبان دستگاه ترشحی به اشکال مختلف دیده میشود که شیرابه های سفید رنگ در آنها جاری است . برخی از آنها لوله های منشعب و درهم ترشحی دارند و بعضی دارای لوله ها و آوندهای منظم ترشحی می باشند و در پاره ای از آنها یاخته ها وکیسه های ترشحی و حتی کرکهای ترشحی می توان یافت که شیرابه های رزینی و صمغی در آنها جایگیر شده است . تیره ٔ مرکبان را بر حسب شکل نهنج و گلچه هائی که بر روی آن قرار دارند به سه دسته تقسیم می کنند: لوله گلی ها، زبانه گلی ها، آفتابیها. (از گیاه شناسی گل گلاب ص 259).

Meaning ( مرکبان ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
مرکبانتان جمله قارونی شده ,
مرکبان دارم ختلی گهر و تازی زاد ,
زیر ران با ساز زرین مرکبان راهوار ,
زیر نعل مرکبانشان مشک برخیزد غبار ,
بمرکبان بیابان نورد کوه گذار ,
مرکبانش همه ز ابریشم دارند افسار ,
مرکبان داغ ناکرده قطار اندر قطار ,
روز یک نیمه کمند و مرکبان تیز تک ,
مرکبان دارم نیکو که به راهم بکشند ,
مرکبان آب دیدم صف زده بر روی آب ,
جانور کش مرکبانی سرکش و ناجانور ,
در آن ره مرکبان را بر زمین سم ,