Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning مهراب
View (مهراب) in Kamanak, meaning and translation مهراب in dictionaries, word analysis, photo (مهراب) What are similar words and phrases مهراب
Dictionaries
1. [ م ِ ] (اِخ ) محلی از شق آبه و میلادجرد قم است . (تاریخ قم ص 120).
2. [م ِ ] (اِخ ) از دیه های ساوه است . (تاریخ قم ص 140).
3. [ م ِ ] (اِخ ) نام پادشاه کابل، جدمادری رستم، بدین توضیح که دختر وی رودابه از سیندخت، زن دستان زال بود و رستم از او بزاد :
من از دخت مهراب گریان شدم
چو بر آتش تیز بریان شدم .
فردوسی .
تو را بویه ٔ دخت مهراب خاست
دلت را هُش ِ سام زابل کجاست .
فردوسی .
یکی پادشا بود مهراب نام
زبردست با گنج و گسترده کام .
فردوسی .

Meaning ( مهراب ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
روی عبادت سوی مهراب کرد ,
رو به مهراب عبادت کرده ,
چو آدم رخت ازین مهرابگه بست ,
به جایش شیث در مهراب بنشست ,
به مهراب نیاز من فرستش ,
دلش را روی در مهراب دوشین ,
در آن منزل به مهراب عبادت ,
شبی بنهاده یوسف سر به مهراب ,