Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning هرموج
View (هرموج) in Kamanak, meaning and translation هرموج in dictionaries, word analysis, photo (هرموج) What are similar words and phrases هرموج
Dictionaries
1. [ هَُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان و بخش کردیان شهرستان جهرم واقع در 14 هزارگزی جنوب خاوری قطب آباد و کنار راه مالرو عمومی دهستان . دامنه ای است گرمسیر و دارای 180 تن سکنه . از قنات مشروب میشود. محصول عمده اش غلات، برنج، خرما و مرکبات است . شغل اهالی زراعت و باغداری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

Meaning ( هرموج ) In Dehkhoda Dictionary