Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning گوبرج
View (گوبرج) in Kamanak, meaning and translation گوبرج in dictionaries, word analysis, photo (گوبرج) What are similar words and phrases گوبرج
Dictionaries
1. [ ب ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پایین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد واقع در 95 هزارگزی شمال خاوری فریمان و 3 هزارگزی جنوب شوسه ٔ عمومی مشهد به طبس . در جلگه واقع و هوای آن معتدل است . 222 تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات، چغندر، و شغل اهالی زراعت و مالداری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

Meaning ( گوبرج ) In Dehkhoda Dictionary